Stichting Noordelijke Lustwarande

De Stichting Noordelijke Lustwarande is in juli 2017 opgericht om een netwerk te vormen van eigenaren en belanghebbenden van het groene erfgoed van Noord-Nederland en Noordwest Duitsland. Daarbij gaat het om de kwaliteit en het publieksbereik van dit groene erfgoed te bevorderen.

Lees meer
Lees meer
Het doel van Stichting Noordelijke Lustwarande kan als volgt worden beschreven:

Het bevorderen van de publieke en daarmee de maatschappelijke aandacht en belangstelling voor landgoederen met bijbehorende landschappen, tuinen en parken in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland met hun cultuurhistorische en natuurlijke waarden en het – mede daardoor- leveren van een bijdrage aan het behoud van deze landgoederen, zulks mede omvattende het al dan niet in rechten opkomen voor de belangen van deze landgoederen, respectievelijk hun eigenaren, wegens de voormelde cultuurhistorische en natuurlijke waarden daarvan, het dienen van de in die zin aan deze landgoederen toe te rekenen gemeenschappelijke belangen, het – al dan niet wetenschappelijke- verzamelen, beschrijven, publiceren respectievelijk doen verzamelen, ordenen, beschrijven en publiceren van gegevens, archivalia en informatie met betrekking tot deze landgoederen in hun onderlinge verband, alsmede al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin.

Die Stiftung Noordelijke Lustwarande

Die Stiftung Noordelijke Lustwarande wurde im Juli 2017 gegründet, um ein Netzwerk von Eigentümern und Interessenvertretern des grünen Erbes der nördlichen Niederlande und Nordwestdeutschlands zu formen. Ziel ist es, die Qualität und öffentliche Zugänglichkeit dieses grünen Erbes zu fördern.

Weiterlesen
Weiterlesen
Die in der Gründungsurkunde beschriebenen Zielsetzungen der Stiftung:

die öffentliche und damit gesellschaftliche Aufmerksamkeit und das Interesse an den Gütern und mit ihnen verbundenen Landschaften, Gärten und Parks in den nördlichen Niederlanden und Nordwestdeutschland mit ihren kulturhistorischen und natürlichen Werten zu fördern,

  • einen Beitrag zum Erhalt dieser Landgüter zu liefern, der unter anderem beinhaltet, für die Interessen dieser Landgüter beziehungsweise deren Eigentümer im Zusammenhang mit den eher beschriebenen kulturhistorischen und natürlichen Wert einzutreten,
  • den in diesem Sinne diesen Landgütern beizumessenden gemeinschaftlichen Interessen zu dienen,
  • Daten, Archivmaterial und Informationen in Bezug auf diese Landgüter in ihrem Zusammenhang untereinander – gegebenenfalls auch wissenschaftlich – zu sammeln, zu beschreiben und zu veröffentlichen beziehungsweise sammeln, ordnen, beschreiben und veröffentlichen zu lassen, sowie alle im weitesten Sinne damit zusammenhängenden Tätigkeiten, die mit dem Obenstehenden zusammenhängen oder ihm dienlich sein können.

Bestuur

Het bestuur van de stichting vergadert minimaal één keer per jaar in Nederland en minimaal één keer per jaar in Duitsland, en houdt voor lopende zaken tussendoor per mail contact.

Lees meer
Lees meer
Het bestuur bestaat uit minimaal vier leden; te weten:

Voorzitter, Bearn Bilker
Leiden vergaderingen; doen van voorstellen; vertegenwoordiging naar buiten

Vice voorzitter, Tido zu Inn- und Kniphausen
Vervangen van voorzitter, doen van voorstellen; belangen van eigenaren; potentiele leden

Secretaris, penningmeester Henk Steegstra
Contacten naar buiten; doen van voorstellen; financiële verslaglegging

Bestuurslid Dietrich von Hake
Netwerk Niedersachsen historische tuinen en parken; doen van voorstellen.

Als programmaleider ter ondersteuning van het bestuur is aangesteld:

Els van der Laan
Uitvoering van beleidsplan, inhoudelijke contacten, uitvoering geven aan de projecten en initiatieven en het actueel houden van de website in samenwerking met communicatieadviseur, de heer Jan Coehoorn.

Vorstand

Die Vorstandsversammlungen finden mindestens einmal pro Jahr in den Niederlanden und einmal pro Jahr in Deutschland statt. Über laufende Projekte wird in der Zwischenzeit über E-Mail Kontakt gehalten.

Weiterlesen
Weiterlesen
Der Vorstand besteht aus den folgenden vier Personen:

Vorsitzender, Bearn Bilker
Leitung der Versammlung, Vorschläge einbringen, Kommunikation nach Außen

Stellvertretender Vorsitzender, Tido zu Inn- und Kniphausen
Stellvertretung des Vorsitzenden, Vorschläge einbringen, Interesse der Eigentümer, potentielle Mitglieder

Sekretär und Kassenwart Henk Steegstra
Kontakte nach Außen, Vorschläge einbringen, finanzielle Bilanz erstellen

Vorstandsmitglied, Dietrich von Hake
Netzwerk Niedersachsen historische Gärten und Parks; Vorschläge einbringen

Als Programmleiterin zur Unterstützung des Vorstandes ist zusätzlich ernannt:

Els van der Laan
Ausführen des Strategieprogramms, inhaltliche Kontakte, Ausführung der Projekte und Initiativen sowie in Zusammenarbeit mit dem Kommunikationsberater, Jan Coehoorn, Aktualisieren der Website

Menu