Nieuwsbrief mei 2018   I   Newsletter Mai 2018
View this email in your browser

Op 7 maart jl. heeft de tweede netwerkdag van de Noordelijke Lustwarande plaatsgehad op Schloss Evenburg in Leer (D). In een plezierige sfeer – waarin de taal geen barrière was – zijn kennis en ervaringen uitgewisseld, verwachtingen opgehaald en associaties benoemd.
In deze nieuwsbrief informeren we u graag over de vervolgstappen en -uitwerkingen. In het streven om de publieke en maatschappelijke belangstelling voor de landgoederen met bijbehorende landschappen, tuinen en parken in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland te bevorderen, is dit uitgewerkt in een gebiedsgerichte en thematische aanpak.

STICHTING NOORDELIJKE LUSTWARANDE
De Stichting Noordelijke Lustwarande is in juli 2017 opgericht om een netwerk te vormen van eigenaren en belanghebbenden van het groene erfgoed van Noord-Nederland en Noordwest Duitsland. Daarbij gaat het om de kwaliteit en het publieksbereik van dit groene erfgoed te bevorderen. Eind mei zal er een nieuwe website komen met informatie over de initiatieven en activiteiten van de stichting en de mogelijkheid om bij dit netwerk aan te sluiten. Door vriend te worden van de stichting is het mogelijk om een jaarlijkse netwerkdag bij te wonen. Met de lancering van de website ontvangt u hierover alle informatie.
Er wordt ingespeeld op de belangen en behoeften van de eigenaren en belanghebbenden. Een enquête, die in de komende weken wordt verstuurd, zal dit in beeld brengen.


PRODUCT
Gemeenschappelijke activiteitenagenda gekoppeld aan website
Realisatie website: juni 2018, waarna agenda gevuld wordt

ACTIVITEIT
Jaarlijkse Netwerkdag


NOORDELIJKE LUSTWARANDE – GEBIEDSGERICHTE AANPAK
De Noordelijke Lustwarande is een parelsnoer van groen erfgoed dat zich uitstrekt over twee landen, vanaf de IJsselmeerkust in Nederland tot aan de Wezer in Duitsland. Het verbindt de historische steden Stavoren, Leeuwarden, Groningen, Winschoten in Nederland met Leer, Aurich, Norden en Oldenburg in Duitsland. Dit parelsnoer is gelegen in een aantrekkelijk historisch cultuurlandschap waarin erfgoed en ecologie worden afgewisseld.

Het aantrekkelijke landschap wordt hier bepaald door de veenweideflank, gelegen tussen het kleiweidegebied van de Wadden en het hoger gelegen Drentsplateau. Deze uitgestrekte zone bestaat uit vele variaties en kan worden ingedeeld in deelgebieden met een eigen opbouw en identiteit. Elk gebied vertelt zijn eigen verhaal en heeft een eigen identiteit.

Met een kaart op de website worden de verschillende schaalniveaus in beeld gebracht: van de Noordelijke Lustwarande als geheel, de deelgebieden tot aan de schaal van historische tuinen en parken

PRODUCT
Uitwerking interactieve kaart gekoppeld aan website
Realisatie website: juni 2018, waarna kaart gevuld wordtNOORDELIJKE LUSTWARANDE – THEMATISCHE AANPAK
Naast een gebiedsgerichte aanpak zijn, zijn zes verhaallijnen en thema’s benoemd als gemeenschappelijke kenmerken van de Noordelijke Lustwarande:

1. Toonaangevende tuinarchitectuur
Toonaangevende tuinarchitecten als Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851), Christian Ludwig Bosse (1771-1832), Julius Friedrich Wilhem Bosse (1788-1864), Gerrit Vlaskamp (1834-1906, Jan Vroom sr. (1855-1923) en Hendrik Copijn (1842-1923) hebben prachtige uitgestrekte parken en tuinen aangelegd bij de landgoederen en buitenplaatsen. Ze creëerden lommerrijke landschapsparken als geheime werelden, bestaande uit eindeloze slingerpaden, natuurlijk ogende vijverpartijen, vele hoogteverschillen, bijzondere gebouwtjes en solitaire (monumentale) bomen.

Maak de Grand Tour van de Lustwarande

2. Steenhuizen en stinzenplanten
Stoere, robuuste vierkante steenhuizen opgebouwd uit lokale baksteen, liggen als getuigen van een roemrijke en gedeelde historie verspreid in het landschap. Vaak hebben ze zich ontwikkeld tot staten, stinzen, borgen en havezaten. Allen met hun eigen karakter, verhalen en architectonische kwaliteit. In hun tuinen vormen ze een eenheid, die versterkt en gesymboliseerd wordt in de stinzenplanten. In het vroege voorjaar geven ze kleur aan de huizen, staten, stinzen, borgen en havezaten.

Verbind het stinzenlint

3. Historische parksteden en parken in een historisch landschap
Verspreid in het weidse landschap liggen vele grote en kleinere historische steden. De overgangen van stad naar platteland zorgen hier voor een rijke variatie, waarin de groenstructuur een belangrijke rol heeft. Op het platteland lieten eigenaren van buitenplaatsen uitgestrekte parken aanleggen; op kleine schaal herhaalden ze dit in de tuin bij hun stadswoning.

Tegelijkertijd groeide het besef van het belang van de openbare groene ruimte en werden openbare wandelparken aangelegd. In elke stad ontwikkelde deze groenstructuur zich op een eigen wijze, onder meer afhankelijk van de samenstelling, economische ontwikkeling, bestuurlijke of militaire functie van de stad.

Beleef de overgang van platteland naar stad

4. Weidse waterrijke waddenland
De kracht van het noorden is de leegte, de ruimte en de rust. Het is het landschap dat door de zee werd gevormd en door mensenhanden werd gemaakt. Nog altijd is de eeuwenlange strijd tegen het water te ervaren door de vele geulen, slenken, kwelderwallen, dijken, terpen, wierden en Warften (D). Het icoon van dit dijkenlandschap aan de Waddenkust is de kilometerslange Waddendijk, die als belvedère boven land, wad en zee uitsteekt en een weergaloze, eindeloze horizon zichtbaar maakt.

Benut de belvedère van het landschap

5. Web van waterwegen
De waterrijkdom van het noorden beperkt zich niet tot de Waddenkust en de Friese meren. Een uniek web van waterwegen, trekvaarten en kanalen strekt zich uit over het gehele gebied. Dit netwerk was niet alleen essentieel voor de ontwikkeling van steden en dorpen, maar ook voor de stichting en uitbreiding van landgoederen en buitenplaatsen en de ontwikkeling van uitgestrekte landschapsparken.

Beleef het verleden vanaf het water

6. Romantiek van het rijke Noorden
Een grote fascinatie voor de natuur in al haar indrukwekkende en mysterieuze facetten en ruimte voor verbeelding en emotie; hiermee onderscheidde de Romantiek zich van eerdere culturele stromingen. Ook in het noorden heeft deze stroming een rijk spoor achtergelaten. De uitgestrekte landschapsparken waren een belangrijk decor van deze nieuwe natuurbeleving. Daarnaast is het nog altijd terug te vinden in de noordelijke schilderkunst en architectuur.

Ervaar de rijke romantiek van het Noorden


PRODUCT
Voorbereiding en vervolgaanvraag van twee themalijnen

REALISATIE
Eind 2018

Am 7. März fand der zweite Netzwerktag der Noordelijke Lustwarande auf Schloss Evenburg in Leer (D) statt. In einer angenehmen Atmosphäre – in der die Sprache kein Hindernis war – wurden Kenntnisse und Erfahrungen ausgetauscht, Erwartungen geweckt und Verbindungen aufgezeigt.
In diesem Newsletter möchten wir Sie über die nächsten Schritte informieren. Zur Förderung des öffentlichen und sozialen Interesses an den Landgütern und ihren Landschaften, Gärten und Parks im Norden der Niederlande und im Nordwesten Deutschlands wurde ein gebietsspezifischer und ein thematischen Ansatz erarbeitet.

DIE STIFTUNG NOORDELIJKE LUSTWARANDE
Die Stiftung Noordelijke Lustwarande wurde im Juli 2017 gegründet, um ein Netzwerk von Eigentümern und Interessenvertretern des grünen Erbes der nördlichen Niederlande und Nordwestdeutschlands zu formen. Ziel ist es, die Qualität und öffentliche Zugänglichkeit dieses grünen Erbes zu fördern. Ende Mai wird eine neue Website mit Informationen über die Initiativen und Aktivitäten der Stiftung und die Möglichkeit, diesem Netzwerk beizutreten, gestartet. Als Freund der Stiftung ist es möglich, an einem jährlichen Netzwerktag teilzunehmen. Mit dem Erscheinen der Website erhalten Sie alle diesbezüglichen Informationen.
Sie berücksichtigt die Interessen und Bedürfnisse der Eigentümer und Interessengruppen. Eine Umfrage, die in den kommenden Wochen verschickt wird, soll dies verdeutlichen.

PRODUKT
Gemeinsame Programmplanung der Aktivitäten im Rahmen der Website
Realisierung der Website: juni 2018, danach wird die Programmplanung erstellt.

AKTIVITÄT
Jährlicher Netzwerktag


NOORDELIJKE LUSTWARANDE – GEBIETSSPEZIFISCHER ANSATZ
Die Parkanlagen im Norden – die Noordelijke Lustwarande – ist eine Perlenkette grünen Erbguts, die sich über zwei Länder vom IJsselmeer in den Niederlanden bis zur Weser in Deutschland erstreckt. Sie verknüpft die historischen Städte Stavoren, Leeuwarden, Groningen und Winschoten in den Niederlanden mit Leer, Aurich, Norden und Oldenburg in Deutschland. Diese Perlenkette ist in eine reizvolle historische Kulturlandschaft eingebettet, in der Kulturerbe und Ökologie eine wichtige Rolle spielen.
Diese Landschaft wird von Torfweiden bestimmt, die zwischen dem Lehmwiesengebiet des Wattenmeeres und dem höheren Drentsplateau liegen. Neben den Gemeinsamkeiten bietet diese ausgedehnte Landschaft viele Variationen und lässt sich in Bereiche mit eigener Struktur und Identität unterteilen. Jede Gegend hat ihre eigene Geschichte.
Eine Karte auf der Website zeigt die verschiedenen Maßstabsebenen: von der nördlichen Lustwarande als Ganzes über die Teilgebiete bis hin zu den historischen Gärten und Parks.

PRODUKT
Entwicklung einer interaktiven, mit der Website verknüpften Karte
Realisierung der Website: Juni 2018, danach wird die Karte erstellt.NOORDELIJKE LUSTWARANDE – THEMATISCHER ANSATZ
Neben einem gebietsbezogenen Ansatz wurden sechs Erzähllinien und Themen als gemeinsame Merkmale der Noordelijke Lustwarande identifiziert:

1. Herausragende Landschaftsarchitektur
Führende Landschaftsarchitekten wie Lucas Pieters Rotbart (1782–1851), Christian Ludwig Bosse (1771–1832), Julius Friedrich Wilhem Bosse (1788–1864), Gerrit Vlaskamp (1834–1906), Jan Vroom Senior (1855–1923) und Hendrik Copijn (1842–1923) legten wunderschöne weitläufige Parks und Gärten in der Nähe der Landgüter und Domänen an. Sie schufen üppige Landschaftsparks als geheime Welten, die aus endlosen gewundenen Pfaden, natürlich wirkenden Teichen, vielen Höhenunterschieden, besonderen Gebäuden und einzeln stehenden (monumentalen) Bäumen bestehen.

Erleben Sie die Grand Tour der Lustwarande.

2. Steinhäuser und Stinzenpflanzen
Stabile, robuste, rechteckige Steinhäuser aus lokalem Ziegelstein zeugen von einer glorreichen und gemeinsamen Geschichte, die sich über die gesamte Landschaft erstreckt. Oft haben sie sich zu Staten, Stinzen, Borgen und Havezaten entwickelt – alle mit eigenem Charakter, eigenen Geschichten und eigenen architektonischen Qualitäten. Durch ihre Gärten bilden sie eine Einheit, die durch die Stinzenpflanzen verstärkt und symbolisiert wird. Im frühen Frühjahr geben diese ursprünglich vom Menschen eingeführten Pflanzen den Häusern, Staten, Stinzen, Borgen und Havezaten Farbe.

Verbinden Sie das Stinzenband.

3. Historische Parkstädte und Parks in historischer Landschaft
Über die weite Landschaft hinweg sind viele große und kleine historische Städte verstreut. Die Übergänge von der Stadt zum Land sorgen für eine reiche Abwechslung, wobei die Grünstrukturen eine wichtige Rolle spielen. Auf dem Land ließen Besitzer von Landgütern ausgedehnte Parks anlegen, die sie im kleinen Rahmen im Garten ihrer Stadtwohnung wiederholten.

Gleichzeitig wuchs das Bewusstsein für die Bedeutung öffentlicher Grünanlagen und es entstanden öffentliche Volksparks. In jeder Stadt entwickelten sich diese Grünstrukturen auf ihre eigene Weise, unter anderem in Abhängigkeit von der Zusammenstellung, der wirtschaftlichen Entwicklung und der Verwaltungs- oder Militärfunktion der Stadt.

Erleben Sie den Übergang vom Land zur Stadt.

4. Weites wasserreiches Wattengebiet
Die Stärke des Nordens ist die Leere, der Raum und die Ruhe. Es ist eine Landschaft, die vom Meer geformt und von Menschenhand geschaffen wurde. Noch immer ist der jahrhundertelange Kampf gegen das Wasser durch die vielen Kanäle, Gräben, Salzwiesen, Deiche, Hügel, Kehlen und Warften (D) zu sehen. Ikone dieser Deichlandschaft an der Wattenküste ist der kilometerlange Wattendeich, der sich als Aussichtspunkt über Land, Watt und Meer abhebt und einen unvergleichlichen, endlosen Horizont sehen lässt.

Nutzen Sie das Erleben der Landschaft.

5. Ein Netz aus Wasserstraßen
Der Wasserreichtum des Nordens beschränkt sich nicht nur auf die Wattenküste und die friesischen Seen. Ein einzigartiges Netz aus Wasserstraßen, Treidelkanälen und Kanälen erstreckt sich über das gesamte Gebiet. Dieses Netzwerk war nicht nur für die Entwicklung von Städten und Dörfern, sondern auch für die Gründung und Erweiterung von Landgütern und Domänen sowie die Entwicklung ausgedehnter Landschaftsparks unentbehrlich.

Erleben Sie die Vergangenheit vom Wasser aus.

6. Die Romantik des reichen Nordens
Eine große Faszination für die Natur in all ihren beeindruckenden und geheimnisvollen Facetten und Raum für Phantasie und Emotionen – das unterscheidet die Romantik von früheren Kulturströmungen. Auch im Norden hat diese Strömung üppige Spuren hinterlassen. Die weitläufigen Landschaftsparks waren eine wichtige Bühne für dieses neuartige Naturerlebnis. Auch in der nördlichen Malerei und Architektur spiegelt sich diese Faszination für die Natur wider.

Erleben Sie die tiefe Romantik des Nordens.


PRODUKT
Vor- und Nachbereitung zweier Themenreihen

REALISIERUNG
Ende 2018

info@lustwarande.eu
WWW.LUSTWARANDE.EU
Copyright © Lustwarande, All rights reserved.

Vanaf 25 mei 2018 gaat de nieuwe privacywetgeving in. Uw gegevens zijn opgeslagen in onze bestaande mailinglijst. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van de Lustwarande nieuwsbrieven. Indien u geen toestemming verleent voor het gebruiken van uw gegevens, klik dan op onderstaande link, uw gegevens zullen dan verwijderd worden.

Mijn gegevens verwijderen voor deze nieuwsbrief

Löschen Sie bitte meine Daten für diesen Newsletter