Nieuwsbrief november   I   Newsletter November 2018
View this email in your browser
De derde en laatste nieuwsbrief van dit jaar gaat over de resultaten van het tweede netwerkproject, dat begin 2018 van start is gegaan en de komende maand wordt afgerond. Het resultaat is een nieuwe website met de interactieve erfgoedkaart, waar de ‘Vrienden van de Noordelijke Lustwarande’ zichtbaar worden door een link naar de eigen website. Door vriend te worden ontstaat een actief erfgoednetwerk in Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland. Verder zijn er zes themalijnen benoemd, die we in de komende jaren gaan uitwerken. In 2019 is dit de themalijn Steenhuizen en stinzenplanten, de bloembollen van het Noorden.

Het Europees Erfgoedcongres Arcadian Landscapes dat op Stania State en Oranjewoud zou plaatsvinden, kan vanwege te weinig belangstelling geen doorgang vinden. Daarvoor in de plaats wordt op vrijdagochtend 2 november 2018 een werkconferentie gehouden bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in Amersfoort als opmaat van een Erfgoedcongres in 2019. Tijdens die dag wordt de drietalige flyer van de Noordelijke Lustwarande verspreid, om kennis te maken met de staten en stinsen, de borgen en havezaten van de Noordelijke provincies en de Duitse ‘Schlösser’.
                                                                                                                                 

Der dritte und letzte Newsletter dieses Jahres beschäftigt sich mit den Ergebnissen des zweiten Netzwerkprojekts, das Anfang 2018 begann und im nächsten Monat abgeschlossen wird. Das Ergebnis ist eine neue Website mit der interaktiven Kulturerbekarte, auf der die „Freunde der nördliche Lustwarande“ durch einen Link zu ihrer eigenen Website sichtbar werden. Durch die Anmeldung als Freund entsteht ein aktives Netzwerk für das Kulturerbe in den nördlichen Niederlanden und im Nordwesten Deutschlands. Darüber hinaus wurden sechs Themenreihen definiert, die wir in den kommenden Jahren entwickeln werden. Im Jahr 2019 ist dies die Themenreihe Steinhäuser und Stinzenpflanzen, die Blumenzwiebeln des Nordens.

Der europäische Kulturerbekongress Arcadian Landscapes, der auf den Landgütern Stania State und Oranjewoud stattfinden sollte, findet wegen mangelndem Interesse nicht statt. Stattdessen findet am Freitagvormittag, dem 2. November 2018, beim Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed [Nationale Agentur für das Kulturerbe] in Amersfoort eine Arbeitskonferenz als Auftakt zu einer Kulturerbekonferenz im Jahr 2019 statt. An diesem Tag wird der dreisprachige Flyer der nördliche Lustwarande verteilt, um die Staten und Stinzen, die Borgen und Havezaten der nördlichen Provinzen und die deutschen „Schlösser“ vorzustellen.
WEBSITE MET INTERACTIEVE ERFGOEDKAART
De website van de Noordelijke Lustwarande (www.lustwarande.eu) is het digitale kanaal van het netwerk en van de activiteiten die voor en door het netwerk worden georganiseerd. U vindt hier informatie over de Stichting Noordelijke Lustwarande, de parken en tuinen, activiteiten en evenementen. De website wordt met een zekere regelmaat geactualiseerd. Indien u aanvullingen of opmerkingen heeft, kunt u deze sturen naar het e-mailadres: info@lustwarande.eu.


WEBSITE MIT INTERAKTIVER KULTURERBEKARTE
Die Website der nördliche
 Lustwarande (www.lustwarande.eu) ist der digitale Kanal des Netzwerks und der für und durch das Netzwerk organisierten Aktivitäten. Sie finden hier Informationen über die Stiftung Noordelijke Lustwarande, die Parks und Gärten, Aktivitäten und Veranstaltungen. Die Website wird regelmäßig aktualisiert. Wenn Sie Ergänzungen oder Anmerkungen haben, senden Sie diese bitte an die folgende E-Mail-Adresse: info@lustwarande.eu.

VRIENDEN VAN DE NOORDELIJKE LUSTWARANDE
Een actief netwerk is het succes om een bijdrage te kunnen leveren aan het groene erfgoed van de landgoederen en buitenplaatsen en is van belang om de cultuurhistorische en natuurlijke waarde voor de toekomst te kunnen behouden. Als vriend betaalt u voor 2019 een bijdrage van € 37,50. Als u zich nu aanmeldt, bent u Vriend van de Noordelijke Lustwarande tot en met 2019. Uw deelname is vervolgens tot een maand voor het nieuwe kalenderjaar opzegbaar. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen met volledige adresgegevens naar info@lustwarande.eu.
Als vriend kunt u het volgende verwachten:
  • Deelname aan de bijeenkomsten en de jaarlijkse netwerkdag op één van de prachtige locaties van de Noordelijke Lustwarande, jaarlijks wisselend in Noordwest-Duitsland of in Noord-Nederland;
  • Vermelding van uw locatie (historische tuin, park of landgoed) op de erfgoedkaart www.lustwarande.eu met een link naar uw eigen website. Zo krijgt het publiek in één oogopslag een fraai overzicht van alle historische tuinen en parken die te bezichtigen zijn;
  • Vermelding van uw activiteiten op de activiteitenagenda;
  • Deelname aan en ideeën aandragen voor projecten;
  • Het ontvangen van de nieuwsbrieven van 2019.

FREUNDE DER NÖRDLICHE LUSTWARANDE
Ein aktives Netzwerk sorgt erfolgreich dafür, dass ein Beitrag zum grünen Erbe von Landgütern und Landschaften geleistet werden kann und die Bedeutung ihres kulturhistorischen und landschaftlichen Wertes für die Zukunft erhalten wird. Als Freund der Stiftung zahlen Sie für das Jahr 2019 einen Beitrag von 37,50 €. Wenn Sie sich jetzt einschreiben, sind Sie bis zum Jahresende 2019 ein Freund der nördliche 
Lustwarande. Sie können Ihre Teilnahme danach jeweils bis zu einem Monat vor dem neuen Kalenderjahr kündigen. Anmelden können Sie sich, indem Sie eine E-Mail mit Ihrer vollständigen Anschrift an die folgende Adresse schicken info@lustwarande.eu.
Als Freund dürfen Sie folgendes erwarten:
  • Teilnahme an den Treffen und dem jährlichen Netzwerktag an einem der prächtigen Standorte der nördliche Lustwarande, die im Nordwesten Deutschlands oder in den nördlichen Niederlanden jährlich wechseln;
  • Nennung Ihres Standortes (historischer Garten, Park oder Landsitz) auf der Kulturerbekarte www.lustwarande.eu mit einem Link zu Ihrer eigenen Website. Auf diese Weise erhält die Öffentlichkeit auf einen Blick einen wunderschönen Überblick über alle historischen Parks und Gärten, die zu besichtigen sind;
  • Erwähnung Ihrer Aktivitäten auf der Aktivitätenagenda;
  • Teilnahme an und Ideen für Projekte;
  • Erhalt der Newsletters für das Jahr 2019.
WERKCONFERENTIE ARCADIAN LANDSCAPES  2 NOVEMBER 2018
De werkconferentie Arcadian Landscapes gaat dieper in op de verbinding van landgoederen en buitenplaatsen met het Europese cultuurlandschap. Centraal staat de uitdaging om de betekenis en toekomstwaarde van dit Europese erfgoed te versterken, het publieksbereik te vergroten, de kennisontwikkeling te delen en de relatie te leggen met nieuw erfgoedbeleid. Op welke wijze kunnen erfgoedprojecten vanuit de gebiedsgerichte aanpak inspelen op de majeure opgaven voor het cultuurlandschap, zoals klimaat, energie, water, herbestemming en leefbaarheid en maatschappelijke betrokkenheid? De werkconferentie is de opmaat naar een Erfgoedcongres in 2019.
www.arcadianlandscapes.com

ARBEITSKONFERENZ ARCADIAN LANDSCAPES  AM 1. UND 2. NOVEMBER
Auf der Arbeitskonferenz Arcadian Landscapes wird die Verbindung zwischen Landgütern und Landschaften und der europäischen Kulturlandschaft untersucht. Die zentrale Herausforderung besteht darin, die Bedeutung und den Zukunftswert dieses europäischen Erbes zu stärken, seine öffentliche Reichweite zu vergrößern, die Erkenntnisse auszutauschen und mit der neuen Kulturerbepolitik zu verbinden. Wie können Kulturerbeprojekte aus dem gebietsbezogenen Ansatz auf die großen Herausforderungen für die Kulturlandschaft wie Klima, Energie, Wasser, Neugestaltung und Lebensqualität sowie soziales Engagement reagieren? Die Arbeitskonferenz ist der Auftakt zu einer Kulturerbekonferenz im Jahr 2019.

www.arcadianlandscapes.com
FLYER VAN DE NOORDELIJKE LUSTWARANDE
Om meer bekendheid te geven aan de bijzondere landschapsparken en tuinen, gelegen aan het Waddenlandschap (Werelderfgoed Waddenzee) is een drietalige flyer opgesteld. Deze flyer kan komend jaar door de ‘Vrienden van de Noordelijke Lustwarande’ worden verspreid. Doel is om een groter publiek het groene erfgoed van het Noorden te laten ontdekken.

DOWNLOAD FLYER
                                                                       

FLYER DER NÖRLICHE LUSTWARANDE
Um die besonderen Landschaftsparks und -gärten in der Wattenmeerlandschaft (Weltnaturerbe Wattenmeer) besser bekannt zu machen, wurde ein dreisprachiger Flyer erstellt. Dieser Flyer kann im nächsten Jahr von den „Freunden der „Noordelijke Lustwarande“ verteilt werden. Mit ihm soll eine breitere Öffentlichkeit das grüne Erbe des Nordens entdecken können.

DOWNLOAD FLYER
info@lustwarande.eu
WWW.LUSTWARANDE.EU
Copyright © Lustwarande, All rights reserved.

PRIVACYBELEID
Uw gegevens zijn opgeslagen in onze bestaande mailinglijst. Uw gegevens worden enkel gebruikt voor het versturen van de Lustwarande nieuwsbrieven. Indien u geen toestemming verleent voor het gebruiken van uw gegevens, klik dan op onderstaande link, uw gegevens zullen dan verwijderd worden.

Mijn gegevens verwijderen voor deze nieuwsbrief

Löschen Sie bitte meine Daten für diesen Newsletter